فقط نه قلب زن زشت کاره می‌شکند

کـه در غمم دل هر سنگ خاره می‌شکند

چنان زده اسـت کـه بعضی از استخوان‌هایم

ترک ترک شده با یک اشاره می‌شکند

کشیده خوردم و امروز خوب فهمیدم

میان گوش چرا گوشواره می‌شکند

مـن از شکنجه‌ گرم راضی‌ ام کـه می‌زندم

چرا کـه حرمت مـا را نظاره می‌شکند

فشار این غل و زنجیر ساق پایم را

هنوز جوش نخورده دوباره می‌شکند

بگو بـه سم بیاید کـه قفل این زندان

از آتش جگر پاره پاره می‌شکند

شهادت امام موسی کاظم (ع) را به کلیه همکاران گرامی در مرکز و موسسه تسلیت عرض میکنیم .