به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ،در مورخه 99/12/16 در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی جهت ارتباط بیشتر با پرورش دهنده گان ماهیان گرمابی درخصوص تهیه مزرعه الگویی و همکاری مشترک در راستای اجرای طرح های تحقیقاتی و ترویجی و مزرعه الگویی، نشستی درمرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان به همراه دکترآقایی مقدم رئیس مرکز و رئیس بخش آبزی پروری و بهداشت بیماری ها و مسئول ترویج مرکز با رئیس هئیت مدیره اتحادیه ماهیان گرمابی شهرستان گنبدکاووس و پرورش دهنده نمونه استانی تشکیل گردید. در این نشست طرفین پس از نظرات خود در زمینه همکاری فی مابین و همکاری در زمینه های کارهای تحقیقاتی و ترویجی و درنظر گرفتن مزرعه ایشان به عنوان مزرعه الگویی ، توافق گردید که از این مزرعه نیز بازدیدی توسط حاضرین درنشست انجام گیرد تا نسبت به تهیه وامضای تفاهم نامه همکاری مشترک در کلیه زمینه های پیشنهادی مرکز و هئیت مدیره اتحادیه اقدام گردد.