به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، این جلسه به بمنظور بیان مشکلات مراکز تحقیقاتی با حضور جناب دکتر بازرگان معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر آزادی مسئول امور استان های سازمان و روسای مراکز تحقیقاتی برگزارگردید. در ابتدا روسای مراکز به بیان مشکلات استان در خصوص اجرای طرح های ترویجی، مشکلات کمبود و ناکافی بودن اعتبارات پژوهشی ملی و استانی، مشکلات یاوران تولید، اعتبارمراکز رشد، مشکلات توسعه گلخانه ها و نبود مطالعات جامع دراین زمینه، کمبود پرسنل پشتیبانی و کارشناسان محقق و هیات علمی وتکنسین های ماهر، مشکلات توسعه طرح های جامع اشتغالزایی آبزی پروری با توجه به تغییر اقلیم و پسروی آب دریا ، سامانه ستاد، دسترسی به پایگاه های داده ها جهت تحقیقات، نظام هماهنگ پرداخت، حقوق پایین نیروهای شرکتی ومشکلات حفاظت از منابع طبیعی پرداختند. سپس دکتر آزادی درخصوص اعتبارات سازمان و مشکلات جذب اعتبارتوضیحاتی داد. درپایان دکتر بازرگان درخصوص یافته های قابل ترویج اظهارداشت که ارزیابی نقطه اثر خوب تعریف نشده واهداف تحقیق باید هدفی از توسعه کشاورزی را درکشورپوشش دهد که در این زمینه باید تلاش بیشتری نمود. ریاست سازمان درخصوص روش جدید بازچیدمان طرحها و کلاسترینگ آنها بیان داشت: طرح های کلان در قالب کمیته هایی که شامل نمایندگان فنی مهندسی، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، کارشناسان خبره تحقیقاتی وترویجی و بخش اجرا بوده که این کمیته ها با استخراج چالش های مباحث و مشکلات، به ارائه راهکار پرداخته و برآورد نتایج به عهده این کمیته هامی باشد. طرح های کلان در قالب 5 محور اساسی امنیت غذایی، ژنتیک، اقتصادی – اجتماعی، تغییر اقلیم و آب، خاک و منابع طبیعی تنظیم خواهد شد و هر مرکز تحقیقاتی باید یک سوال اساسی استان را مطرح و درجهت رسیدن به پاسخ تلاش نمایند. وی در خصوص طرح های درآمد زا اشاره نمود که بحث اجاره ملک جهت درآمدزایی در سازمان جایگاهی نداشته ودرآمدزایی باید درقالب قراردادهای مشارکت و درمسیرماموریت مراکزباشد. درپایان دکتر بازرگان درخصوص نظام هماهنگ پرداخت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی توضیحاتی بیان نمودند. جلسه با ذکر صلواتی برمحمد(ص) وآل محمد خاتمه یافت.