به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، جلسه ای در مورخ 1399/08/17 در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی با حضور یکی از مالکان مزرعه سردابی (در روستای الستان استان گلستان) برگزار گردید. در ادامه جلسه قبلی که در محل مزرعه بهره بردار برگزار شده بود، طرفین در خصوص راهکارهای بهبود راندمان پرورش ماهی قزل آلا با افزایش تراکم و مدیریت پرورش رایزنی نمودند. همچنین، در جهت تکثیر مولدین موجود در مزرعه و نیز تولید جمعیتهای تمام ماده بحث و تبادل نظر گردید. در نهایت برنامه ریزی در خصوص اجرای این موارد و برگزاری بازدید از مزارع دیگر انجام گردید.