به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، در این بازدید که با حضور رییس بخش بازسازی ذخایر و کارشناس تکثیر و پرورش مرکز انجام گرفت، ضمن دعوت از دکترهرسیج از اساتید دانشگاه گنبد کاووس، در خصوص مکانیزاسیون مزرعه مذکور بحث و تبادل نظر شد. این مزرعه با ظرفیت 15 تن گوشت و 500 کیلوخاویار، دارای ماهیان خاویاری از جنس فیلماهی، سیبری، ازون برون و قره برون در سنین مختلف بوده واز آب رودخانه مشروب می شود. طرفین با بررسی شرایط و امکانات موجود برنامه ای را جهت مکانیزاسیون مزرعه تدوین نمودند تا به بهره بردار در خصوص افزایش راندمان و کاهش ریسک پرورش کمک شود.