ا

درجهت اجرای طرح فعالیت یاوران تولید، درتاریخ 1399/08/11 ، ریاست و محققین معین مرکز ازمزرعه ماهیان سردابی دکتر حشمتی واقع در روستای الستان بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، این بازدید درراستای طرح یاوران تولید و بمنظورهمکاری در رفع مشکلات تولید، انجام گردید. این مزرعه داری 100 تن ظرفیت بوده و از آب رودخانه و چشمه تغذیه می گردد. در این بازدید ابتدا از بخش های مختلف مزرعه بازدید بعمل آمد ودکتر حشمتی سرمایه گذار و مالک مزرعه در خصوص ساخت، تجهیز، گله های مختلف، فعالیت جاری و برنامه های آتی توضیحاتی داد. در ادامه نیز جلسه ای با حضور کارشناسان مزرعه برگزار و فعالیت های مختلف از جمله پرورش، تکثیر، ایجاد لاین و پرورش ماهی آزاد دریای خزر از طرفی و اجرای سیستم برگشت آب، نصب ...... ازسوی دیگر مورد بحث وبررسی قرارگرفت. درپایان مقررگردید دکتر حشمتی و تیم کارشناسی جهت عقد تفاهم نامه و قرارداد مشاوره درمرکزحضوریابند.