به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در راستای تفاهم نامه فیمابین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان و دانشگاه علوم پزشکی گرگان روز سه شنبه مورخ 1399/08/06 اعضای هیئت علمی گروه بهداشت محیط ازآزمایشگاه ها و امکانات مرکز بازدید کردند.

اعضای هیئت علمی گروه بهداشت محیط ازآزمایشگاه ها و امکانات مرکز بازدید نمودند. دراین بازدید، ریاست مرکز و کارشناسان آزمایشگاه توضیحات جامعی در خصوص امکانات و فعالیت های آزمایشگاهی مرکز اعم از آزمایشگاه های زیستی ، غیر زیستی ، بهداشت و بیماریها ارائه وبه معرفی اعضای هیئت علمی ، کارشناسان و توانمندی های علمی آنها پرداختند. درادامه موضوعات مشترک مورد بحث قرارگرفت که معرفی گونه های جلبکی در جهت تصفیه آب ، بررسی آلودگی های اکوسیستم های آبی ، بررسی بیماری های مشترک بین آبزیان وانسان بخصوص ماهیان زینتی و تغذیه گرایی و عوامل شکوفایی جلبکی در اکوسیستم های پشت سد وشمگیر انتخاب و مقررگردید درخصوص تدوین پروپوزال وقرارداد مشترک اقدام شود.