به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ، در روز سه شنبه مورخه 1399/08/06 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی نشستی مابین ریاست و محققین معین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و مسئول و کارشناسان پهنه مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان در خصوص همکاری بین دوارگان در راستای تحقق و اجرایی نمودن طرح یاوران تولید در شهرستان های گنبدکاووس و علی آباد کتول و نیز برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان پهنه و بهره برداران در دوشهرستان مذکور برگزار گردید.

در این نشست ابتدا آقای دکتر آقایی مقدم در خصوص یاوران تولید و هماهنگی بین ارگان های ذی نفع در اجرای طرح و اجرایی نمودن با حضور محققین معین و کارشناسان ، برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان پهنه ، انتقال دانش فنی به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری و ارتباط و هماهنگی مابین محققین معین و کارشناسان پهنه ترویج جهاد و بهره برداران سخنانی مطرح نمودند. سپس مهندس حق پناه مسئول ترویج مرکز درخصوص نحوه اجرایی نمودن طرح یاوران تولید و برنامه های آموزشی کارشناسان پهنه در شهرستان های گنبد کاووس و علی آباد کتول پیشنهاداتی ارائه کردند. همچنین در ادامه این نشست در خصوص عدم وجود خودرو جهت بازدید از مزارع الگویی نیز مواردی توسط کارشناسان مطرح گردید. در پایان جلسه تصمیم براین گرفته شد که نشستی بین ریاست و معاونین و محققین معین این مرکز با مدیر و مسئولین شهرستان و کارشناسان پهنه  مدیریت ترویج جهاد برای تشریک مساعی بیشتر، هماهنگی های لازم برای اجرای طرح یاوران تولید ، راهکارهای لازم جهت تامین خودرو و .. جهت حضور محققین معین و کارشناسان پهنه و ارائه برنامه های آموزشی از طرف محققین مرکز در آینده ایی نزدیک برای تحقق سریع ترکارهای اجرایی ترویج در مدیریت ترویج جهاد استان برگزار گردد.