به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، این جلسه روز دوشنبه مورخ پ299/06/31 به منظور همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های مشترک  درمحل دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان برگزار شد.

مهمترین موضوعات مورد بحث این جلسه شامل :

1-معرفي مركز تحقيقات ذخاير آبزيان و پتانسيل هاي مركز در اجراي طرح هاي مشترك

2-معرفي توانايي ها و امكانات بخش تحقيقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي و معرفي توانمنديها در زمينه پايش آلودگي ها و مدلسازي ها و آ مار زيستي

لازم به ذکر است که این جلسه با حضور تمامي معاونت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان برگزار شد.