به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، در این جلسه در خصوص موضوعاتی از قبیل تسریع در انجام طرح و حضور کارشناسان در نظر گرفته شده  و همکاری فیمابین ارگان های مرتبط جهت تحقق و اجرای سریع طرح در استان  به دلیل محدودیت زمانی در پرورش میگو و ماهیان گرم آبی بحث و تبادل نظر گردید. درادامه جلسه تصمیم گرفته شد تا نسبت به  تشکیل کارگروه ترویج و یا کمیته یاوران تولید بین ارگان های ذیربط شامل مرکز تحقیقات شیلات ، اداره کل شیلات ، مدیریت ترویج جهاد استان و اداره کل دامپزشکی استان گلستان اقدام گردد. همچنین مقرر شد فرم های حضور کارشناسان در مزارع آبزی پروری بین اعضای کارگروه یا کمیته توزیع و این کار بصورت پایلوت در استخرهای دومنظوره به مدت دو سال ونیزدر یکی از مزارع ماهیان سرد آبی در نظر گرفته شده از طرف اداره کل شیلات استان در یکی از شهرستان های علی آباد یا آزادشهر اجرا گردد.در پایان نیزکارشناسان حاضر در منطقه موظف شدند گزارش ماهانه از فعالیت های خود به کارگروه ترویج یا کمیته مشترک ارائه دهند.