به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ،این جلسه با حضور معاون صید و صیادی اداره کل شیلات، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ذخایر ابزیان ، روسای مراکز بازسازی ذخایر ،نماینده حراست ،نماینده حفاظت منابع و دیگر اعضای کمیته در محل سالن جلسات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار شد .

در این جلسه ،پس از بررسی مصوبات جلسه قبلی که تمامی آنها اجرایی شده بود گزارشی از کارشناسان مرکز سیجوال با همکاری نماینده مرکز در امر رهاسازی در خصوص بررسی محل های مناسب رهاسازی مستقیم بچه ماهی ارائه گردید ودر این رابطه به مرکز سیجوال اسکله بندر ترکمن و اسکله بندرگز پیشنهاد شده و مقررگردید بازدید مجدد از امکانات اولیه و هزینه های احتمالی مشخص گردد.

در ادامه جلسه معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان ضمن تشریح مطالعات اولیه در خصوص امکان رهاسازی  مستقیم بچه ماهیان به دریا متذکر شد که با عنایت به وضعیت اقلیم منطقه و تجربه کارشناسان ، رهاسازی مستقیم از کارهای ضروری است که بایستی عملی شود ، اما لازم است طرح جامع این کار برای سال آینده با برآورداعتبار و اهمیت مشارکت جامعه بهره بردار در این خصوص آماده شود .

همچنین مقرر گردید بررسی وضعیت بچه ماهیان رهاسازی شده از محل رهاسازی تا مصب در قره سو و گرگانرود با همکاری مرکز تحقیقات در طی هفته آینده از طریق نمونه برداری حداقل در دو منطقه حدفاصل محل رهاسازی و مصب و در محدوده مصب انجام وگزارش آن به کمیته ارائه شود .