این جلسه راس ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/09 وبا حضور رئیس ، معاون پژوهشی ، رؤسای بخش ها و تعدادی از کارشناسان در محل سالن اجتماعات مرکز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این جلسه با توجه به امکانات فعالیت های جاری و زیرساخت های موجود از 19 زمینه پژوهشی ارائه شده ، تعداد 9 زمینه پژوهشی جمع بندی شد و مقرر گردید تا بخش بازسازی ذخایر اعتبارات مورد نیاز در خصوص توسعه پرورش ساحلی آبزیان و بخش اکولوژی اعتبارات مورد نیاز در خصوص توسعه مطالعات اثرات اقلیم بر فعالیت های شیلاتی و اکوسیستم های آبی را در اسرع وقت آماده و در اختیار معاونت پژوهشی مرکز قرا دهند .