در تاریخ 1399/04/08 کارگروه میگوی استان جهت تصمیم گیری برای تمدید زمان ذخیره سازی پست لارو دراستخرهای پرورش میگوی سایت گمیشان تشکیل گردید.

این جلسه با حضور مدیرکل، معاونت و کارشناسان اداره کل شیلات شیلات استان گلستان ، ریاست و کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات استان ، رئیس اداره آبزیان و نماینده اداره کل دامپزشکی استان و نماینده پرورش دهندگان استان درمحل اداره شیلات گمیشان درسایت میگوتشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت آماده سازی مزارع و معرفی پست لاروتوسط دکتر سقلی معاونت آبزی پروری ارائه گردید. سپس دکترفکوری نماینده اداره کل دامپزشکی درخصوص الزامات بهداشتی سایت توضیحاتی داد. درادامه بعلت کمبود پست لارو در مراکز تکثیر استانهای جنوبی ومشکلات تهیه، پیشنهاد گردید واردات پست لارو به استان  تا تاریخ 25/4/99 تمدید شود.