جلسه شورای پژوهشی مرکزراس ساعت 8/30 مورخ 1399/04/03 با حضور ریاست مرکز ، معاون پژوهشی، روسای بخش ها و دیگر اعضا ء در محل سالن جلسات مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، در این جلسه در خصوص واگذاری پروژه های بخش اکولوژی با مجری گری  حسن محمدخانی به دکتر فاضل مقرر شد گزارش نهایی پروژه های مربوط به سد گلستان که به داوران ارسال شده بود و به علت عدم پاسخگویی در موعد مقررمتوقف شده بود توسط ایشان پیگیری شود.

در خصوص پروژه سد بوستان به مجری گری طاهر پورصوفی اعلام شد تا ظرف هفته آینده پیگیری پروپوزال های طرح و پروژه های مربوطه را که بعضا در سامانه به علت عدم پاسخگویی داوران متوقف شده از طریق معاونت پژوهشی پیگیری کنند.

همچنین مقرر گردید هماهنگی نشست با دانشگاه علوم پزشکی پس از دریافت پاسخ تفاهم نامه ارسالی از طریق دکتر فاضل پیگیری شود. در پایان نیز مقرر گردید جهت جذب منابع استانی با دفتر معاون برنامه ریزی استانداری هماهنگی لازم صورت گیرد.