این جلسه در روز سه شنبه مورخه بیست و پنجم آبان ماه نودوهشت بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی و اداره ترویج جهاد استان در سالن کنفرانس این مرکز تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این کارگروه در خصوص انجام طرح های مشترک ترویجی در حوزه آبزی پروری در زمینه های میگو در سایت گمیشان،  ماهیان گرمابی و سردآبی درحوزه شهرستان گنبدکاووس ، تخصیص اعتبارات برای اجرای طرح های ترویجی مشترک درحوزه آبزی پروری، معرفی مروجان پهنه در بخش آبزی پروری ماهیان گرمابی و سرد آبی در حوزه شهرستان گنبدکاووس توسط اداره ترویج بحث وگفتگو بعمل آمد.همچنین چگونگی ارتباط با بهره برداران آبزی پروری در استان و آشنایی آنها با روش های نوین پرورش آبزی پروری ، تشکیل کلاس های آموزشی برای مروجان پهنه درزمینه های مختلف آبزی پروری، پیگیری و ارتباط تنگاتنک بیشتر بین سه ارگان حاضر در جلسه و با اداره کل شیلات استان مورد بحث و گفتگو بین اعضای کارگروه ترویج قرار گرفت.