روز شنبه مورخه 1398/08/18 جلسه کارگروه ترویج تکثیر طبیعی ماهیان  دریایی با حضور ریاست و کارشناسان مرکز و معاونت و کارشناسان صید و صیادی اداره کل شیلات استان و رئیس مرکز باز سازی ذخایر کلمه سیجوال در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ،در این جلسه درخصوص پیگیریهای لازم اعتبار مالی  برای انجام تکثیر طبیعی ماهیان دریایی توسط مرکز و اداره کل شیلات، برگزاری جلسات فرهنگی و آموزشی در مقاطع مختلف مدارس و ساکنین بومی منطقه اجرای طرح، جلسات مشترک توجیهی و آموزشی با اتحادیه صیادان برای تشریح و سودمند بودن اجرای این طرح برای بازسازی ذخایر دریای خزروافزایش صید برای صیادان ، گذاشتن جلسات توجیهی منظم با فرمانداری و بخشداری در خصوص اجرای این طرح برای بهبود افزایش تولید و افزایش صید صیادان و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه صیادی منطقه، شناسایی و ارزیابی مناطق برای اجرای بهتر طرح و تامین مولدین برای اجرای طرح مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و درپایان تصمیم گرفته شد کارشناسانی از طرفین برای پیگریهای مصوبات جلسه برای اجرای بهتر طرح در سالجاری تعیین گردد.