به گزارش روابط عمومی مرکز ،راهپیمایی 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز امروز در تمام استان با حضور مردم قدرشناس و مسئولین ادارات و ارگان ها هم زمان با سایر شهرها ی استان در گرگان  برگزار شد تا برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ملت ایران ثبت گردد . ا مروز امریکا بیش از هر زمان دیگری فشارها و تحریم های همه جانبه خود علیه ملت ایران را اعمال می کند اما حضور میلیونی مردم در راهپیمایی هایی از نوع 13 آبان نشان می دهد که ملت ایران چهره واقعی کینه امریکایی را درک کرده اند و در مقابل آن ایستاده اند . دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان با حضور در راهپیمایی روز 13 آبان  روزملی مبارزه با استکبار جهانی همراه با عموم مردم قدرشناس و مسئولین تصریح کرد: تا زمانی که کینه امریکایی ها نسبت به ملت ایران استمرار داشته باشد، این راهپیمایی ها ادامه دارد .