به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه سخنرانی علمی تحت عنوان "روش های اندازه گیری پمپ Na+/k+-ATPase و ایمونوهیستوشیمی در تحقیقات آبزی پروری "  توسط دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد

وبا حضور کلیه کارشناسان بخش های تحقیقاتی در روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 در محل سالن اجتماعات مرکز برگزارگردید.