این سمینار علمی در روز دوشنبه مورخ 1398/06/04 تحت عنوان "اثر کاربری اراضی ، خصوصیات سیمای محیط بر اکوسیستم های نهری ، جوامع زیستی " توسط دکتر فاضل کارشناس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان در محل سالن اجتماعات پژوهشکده اکولوژی دریای خزر وبا حضور رئیس و معاونین و کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار گردید.