به گزارش روابط عمومی مرکز ،دراین جلسه ابتدا ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان ضمن خیر مقدم به حضار، درخصوص دلیل برگزاری جلسه مشترک ترویجی، اجرای طرح های ترویجی ، انتخاب مزرعه الگویی برای اجرای طرح های ترویجی جهت پرورش بهینه در کنار بیماری لکه سفید بیان نمودند. پس از آن رابط گروه ترویجی مرکز تحقیقات در خصوص فعالیت های ترویجی میگو ( نشست های تخصصی ، روز مزرعه و... ) در سال گذشته و حال حاضر، هماهنگی در خصوص اجرایی و کاربردی نمودن جلسات کارگروه ترویجی ، آموزش بهره برداران میگو پس از صید و برداشت، تشکیل کمیته فنی با مشارکت مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ، اداره کل شیلات و اداره کل دامپزشکی استان، پژوهشکده میگوی کشور ، اتحادیه پرورش دهنده گان میگوی استان و اجرای طرح های مشترک ترویجی را عنوان نمودند. سپس معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان در خصوص الزامی نمودن آموزش بهره برداران و صاحبان مزارع میگوپس از برداشت ، ابلاغ دستورالعمل های اجرایی میگو تدوین شده توسط اداره کل شیلات و مرکز تحقیقات و دامپزشکی، برخورد با صاحبان مزارع در صورت عدم حضور در دوره های آموزشی برگزار شده از طرف کارگروه مشترک میگو، اجباری کردن بیمه مزارع پرورش میگو، انتخاب مزارع با ابراز علاقمندی مزرعه دارانی که برای اجرای طرح های ترویجی موافق هستند و اجرایی کردن آنها با بستن قرار داد حقوقی با صاحبان مزارع سخنانی بیان نمودند. در ادامه مسئول بهداشت آبزیان اداره کل  دامپزشکی استان درخصوص برگزاری الزامی دوره های آموزشی  قبل از ذخیره سازی پست لارو مانند دوره های آماده سازی، فیلتراسیون، رزواسیون برای کارشناسان ، کارگران وصاحبان مزارع ، ملزم کردن پرورش دهندگان و کارشناسان و صاحبان مزارع به شرکت دردوره های آموزشی توضیحاتی ارائه نمودند. درپایان نیزتفاهم درخصوص جایگزینی پرورش ماهیان دریایی مانند ماهی کپور دریایی، ماهی کلمه و ماهی کفال در مزارع پرورش میگو ، ملزم کردن پرورش دهندگان به استفاده از یک کارشناس در هر مزرعه، آموزش و تربیت کارشناسان فارغ التحصیل شیلاتی برای کار در مزارع پرورش میگو برای اشتغال زایی در منطقه، مکاتبه با سازمان دامپزشکی و اداره کل شیلات استان در خصوص عناوین دوره های آموزشی ، درخواست از صاحبان مزارع و عقد قرارداد با آنها برای انتخاب مزرعه الگویی و اجرای طرح های ترویجی پرورش میگو در کناربیماری لکه سفید، همکاری و هماهنگی کلیه مسئولین و اعضای کارگروه ترویجی شرکت کننده در این جلسه برای پیشبرد و کاربردی کردن کارگروه ترویجی میگو، برنامه اجرایی ارسال پیامک های کوتاه به پرورش دهنگان و صاحبان مزارع در خصوص پرورش میگو در کنار بیماری انجام گردید.