این نشست در روز پنجشنبه مورخ 1398/05/31 و با حضور دکتر عقیل دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگوی کشور ، مهندس قدس علوی مدیرکل شیلات استان، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره کل شیلات و دکتر آقایی مقدم ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان به همراه کارشناسان مرکزدرمحل دفتر مدیر کل شیلات استان گلستان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این نشست ابتدا دکتر دشتیان نسب در خصوص بازدید انجام شده از سایت و موارد کارشناسی که باید بعد از برداشت رعایت شود نکاتی را عنوان نمود و سپس به تشریح راهکارهای پیشگیری از بیماری لکه سفید میگو با استفاده از تجربیات استان های جنوبی در سال آتی پرداخت. در ادامه دکترآقایی مقدم درخصوص طرح ترویجی پرورش میگو با استفاده از مزارع الگویی و تابعه سال بعد با همکاری کارشناسان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورتوضیحاتی دادند. دکتر قره وی کارشناس فنی مرکز نیز درخصوص الزامات بهداشتی بعداز برداشت مواردی را یادآور شد. سپس  پیشنهادات و نقطه نظرات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در پایان نشست نیز مهندس قدس علوی ضمن تقدیر از همکاری های مداوم موسسه دراعزام کارشناسان خبره با هماهنگی مرکز تحقیقات شیلات استان، به جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست پرداخت و خواستاربرگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی با سرمایه گزاران و پرورش دهندگان درخصوص پرورش درسال جدیدگردید. جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه یافت .