این نشست در روز چهارشنبه مورخه 1398/05/30 جهت بررسی علل شیوع بیماری و ارائه  راهکارهای مناسب پرورش میگو در کنار این بیماری در سالهای آتی با حضور دکتر آقایی مقدم ریاست مرکزتحقیقات  ذخایر آبزیان آبهای داخلی و دو تن ازکارشناسان این مرکزدکتر قره وی و مهندس حق پناه به همراه دکتر قائدنیا از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکترعقیل دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگوی کشور، کارشناس اداره کل شیلات و دونفر از مروجان پهنه از اداره ترویج جهاد استان درمحل  سایت پرورش میگوی گمیشان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ،در این نشست ابتدا کارشناس میگوی اداره کل شیلات آماری از تعداد مزارع، تعداداستخرها ، مساحت کل پرورش میگوی سایت گمیشان، تعداد مزارع و استخرهای درگیربا این بیماری  ، میانگین ذخیره سازی و میزان برداشت میگو ارائه کردند. پس از آن دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز تحقیقات شیلات استان در خصوص همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی به منظور بهره برداری اصولی و کاهش این بیماری و پرورش میگو در کناربیماری نکاتی را مطرح نمودند. درپایان این نشست هم  آقایان دکتر قائدنیا و دکتر عقیل دشتیان نسب مطالبی را در خصوص بیماری لکه سفید و پرورش میگو  در سال های آتی این سایت ارائه کردند.