در روز چهارشنبه مورخه 1398/05/30 دکتر آقایی مقدم ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی به همراه دکتر قائدنیا ، دکترعقیل دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگوی کشورو کارشناسان مرکز دکتر قره وی و مهندس حق پناه و دونفر از مروجان پهنه به منظور بررسی علائم بیماری لکه سفید و خسارات وارده به صنعت پرورش میگو، سایت میگوی گمیشان را مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی مرکز،در این بازدید، چندین مزرعه مورد بازدید قرار گرفت و در آن به بررسی علل ظهور بیماری لکه سفید پرداخته شد ودر ادامه نیز راهکارهای مبارزه با این بیماری و پرورش میگودر کنار این بیماری برای مروجان پهنه ارائه گردید.