به گزارش روابط عمومی مرکز ، این جلسه در مورخ 1398/05/12 وبا حضور اعضای شورای پژوهشی در محل سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.که مهمترین موارد مورد بحث بشرح ذیل است .

تأخیر در داوری پروپوزال ها و گزارشات نهایی پروژه ها

سند پروژه های تکثیروپرورش ماهیان زینتی

کیفیت سخنرانی های عتمی و ارزیابی آنها

و آموزش های تخصصی میگو برای بهره برداران

که درپایان برای هرکدام از این موارد توسط ریاست مرکز و معاونین راهکارهای قانونی و همچنین پیگیری صحیح آنها ارائه گردید.