درروز چهارشنبه مورخه 1398/05/09در ساعت ده و نیم صبح جلسه ای با حضور کارشناسان محترم کارگروه ترویج مرکز و ریاست و کارشناسان محترم اداره ترویج جهاد استان در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز،در این جلسه کارشناسان کارگروه ترویج مرکز تحقیقات و ریاست و کارشناس اداره ترویج نظرات خود را درخصوص نوشتن تفاهم نامه یا دستورالعمل وظیفه مندی مرکز تحقیقات و اداره ترویج جهاد بیان داشتند . همچنین معرفی مروجان پهنه از طرف اداره ترویج جهاد استان ، برگزاری جلسات محققین معین با مروجان پهنه، برگزاری جلسات با اتحادیه پرورش دهندگان و آموزش بهره برداران آبزی پروری ، راهکارهایی جهت اجرایی نمودن ترویجی در منطقه وبرگزاری جلسات مشترک ترویجی با اداره کل شیلات استان همانند سال قبل جهت معرفی مزرعه الگویی از طرف آن اداره کل به کارگروه ترویجی مشترک جهت انجام کارهای ترویجی ارائه و بین اعضاء کارگروه تبادل نظر گردید.