به گزارش روابط عمومی مرکز ،در روز سه شنبه مورخه 1398/05/08 در ساعت ده صبح جلسه ای با حضورریاست و کارشناسان محترم کارگروه ترویج مرکز در سالن کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه درخصوص راهکارهای مناسب برای اجرایی نمودن مصوبات کارگروه ترویج تاپایان سال ، برگزاری جلسات  با اتحادیه های پرورش دهندگان ماهیان گرمابی و سرد آبی و میگو، و نیز برگزاری دوره های آموزشی برای بهره برداران آبزی پروری، هدفمند کردن وظیفه محققین معین و تشکیل جلسه با مروجان پهنه در امر آبزی پروری و انجام وظیفه مندی در حیطه آبزی پروری موبحث و تبادل قرارگرفت.