درروز سه شنبه مورخه 1398/05/08جلسه ای با حضور ریاست و کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی مرتبط در امر میگو، مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات ، مدیرکل و کارشناسان سازمان دامپزشکی، معاون فرماندارشهرستان گمیشان و تنی چند از پرورش دهندگان میگو در محل سایت پرورش میگوی گمیشان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکزدر این جلسه در خصوص راهکارهای مناسب مقابله با بیماری لکه سفید در حال حاضر و پرورش میگو در مجاورت این بیماری در سال های آتی مورد بحث قرار گرفت. در ادامه یکی ازکارشناسان اداره کل شیلات استان گزارشی ازشیوع بیماری لکه سفید و تعداد مزارع و استخرهای آلوده و به دنبال آن یکی از کارشناسان دامپزشکی از عملکرد این سازمان در طول شیوع بیماری لکه سفید در سایت گمیشان ارائه نمودند. همچنین ریاست محترم مرکزتحقیقات در خصوص عملکرد این مرکز درخصوص مبارزه با بیماری لکه سفید در حال حاضر و پرورش میگو در کناربیماری لکه سفید در سالهای آتی در سایت میگو مطالبی بیان واعلام کردند که این مرکز آمادگی دعوت از محققین پژوهشکده میگو و پرورش دهندگان مجرب میگودر جنوب و برگزاری روزمزرعه و نشست های تخصصی درخصوص راهکارهای مناسب درخصوص پرورش میگو همراه با بیماری لکه سفید را دارد.