اولین جلسه کمیته مشترک طرح ترویجی تکثیرطبیعی ماهی کلمه در رودخانه قره سودر سال 98 در روز دوشنبه مورخ 98/01/26 در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، در این جلسه ریاست محترم مرکزو اعضای کار گروه طرح ترویجی تکثیر طبیعی ماهیان دریایی مرکز تحقیقات و معاونت صید وصیادی و کارشناسان ذیربط اداره کل شیلات استان حضور داشتند. در این جلسه از عملکرد اجرایی تکثیر طبیعی ماهی کلمه در رودخانه قره سو در منطقه روستای نیاز آباد گزارش کامل و جامعی توسط ریاست مرکز تحقیقات و معاونت صید و صیادی اداره کل شیلات ارائه گردید. همچنین مقرر شد به منظور فرهنگ سازی صیادان و اهالی منطقه درخصوص تکثیر طبیعی ماهیان دریایی بروشور هایی تهیه گردد.