اولین جلسه کارگروه ترویجی مشترک طرح های ترویجی میگو در سال 98در روز یکشنبه مورخ 98/01/25 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی مرکز ،در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات ، دبیر وکارشناسان کارگروه ترویج طرح های ترویجی میگو و معاونت محترم آبزی پروری و کارشناسان ذیربط کارگروه ترویج اداره کل شیلات حضور داشتند. همچنین درخصوص اجرایی نمودن طرح های ترویجی میگو (بررسی امکان پرورش میگوی سفید غربی در آبهای نامتعارف در استان و بررسی افزایش تولید میگوی سفید غربی در سایت گمیشان ) مورد بحث قرار گرفت. در ادامه درخصوص بررسی دوباره منطقه از نظر آلودگی و فاکتور های فیزیکوشیمیایی پس از سیلاب اخیر درمنطقه تاکید گردید.