ریاست مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان بمنظور هماهنگی جهت اجرای پروژه بانک ژن کپور و کلمه در مورخه 1398/01/21از مرکز بازسازی ذخایرماهیان استخوانی سیجوال بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، دراین بازدید مهندس شکیبا ریاست مرکز بازسازی ذخایرسیجوال ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص روند پیشرفت فعالیت تکثیر ماهیان کپور و کلمه جهت بازسازی ذخایر، استخر اختصاص یافته جهت لاروهای تولیدی حاصل از ماهیان کپور بانک ژن رانیز دراختیارمرکز تحقیقات قرارداد. همچنین در ادامه نیزاز آب بندان نگهداری آب که توسط سیل تخریب شده بود بازدید بازدی بعمل آمد..