اولین نشست مشترک کمیته ترویجی در روز دوشنبه مورخه 19/6/97 در ساعت 9 صبح بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی و اداره ترویج جهاد استان در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات –گرگان تشکیل گردید. در این نشست آقایان دکتر عباسعلی آقایی مقدم ریاست محترم مرکز تحقیقات شیلات ، مهندس ابراهیم ملاعلی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان، مهندس بوسف ایری، مهندس بایرام محمد قرنجیک، مهندس حق پناه، مهندس حسین پیری از اعضای کارگروه ترویج ، مهندس احمد رضا کریمی رئیس اداره ترویج و مهندس نخعی رئس اداره آموزش بهره برداران جهاد استان حضور داشتند.
در ابتدا رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی توضیحاتی در خصوص مرکز و وجود متخصصین شیلاتی جهت آموزش مروجان پهنه و طرح اکواپونیک و اجرایی نمودن آن بصورت مشترک با اداره ترویج جهاد استان درایستگاه تحقیقاتی قره سو مرکز تحقیقات ،بعلاوه مذاکراتی در زمینه انجام برنامه های ترویجی درباره ماهیان زینتی و آموزش روش های تکثیرو پرورش آنها به مروجان پهنه و بهره برداران صورت گرفت. سپس مهندس آقای ملاعلی در خصوص توانمند سازی بهره برداران و مروجان پهنه و آموزش آنها با امورکاری مرتبط با وظایفشان ، ایجاد سایت الکویی و برگزاری منظم جلسات در چند هفته اخیر با همکاران زارعت ، اداره کل شیلات استان و مرکز آموزش تحقیقات جهاد استان صحبت کردند. در ضمن بقیه افراد حاضر دراین موارد به تباد ل نطر پرداختند. در پایان این نشست با ذکر صلواتی خاتمه یافت.