به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ، در این نشست پس ازارائه گزارش عملکرد و اعلام نیاز مولدین هر کارگاه جهت تامین برنامه تولیدی سال 1399-1400 مقرر شد جهت تامین مولد ماهی کلمه طبق روال سال های گذشته 2 اکیپ از نیروهای معرفی شده توسط مرکز بازسازی کلمه از طریق دام گذاری پیگیری گردد. همچنین بنابه گزارش مراکز ، کمبود منابع مالی و عدم تخصیص بودجه از سویمعاونت بازسازی ذخایر سازمان شیلات نگرانی هایی را بوجود آورده که امکان تامین مولد کپور را تحت الشعاع قرار داده است. در این خصوص معاون پژوهشی مرکز تحقیقات با اشاره به تجربه تکثیر طبیعی ماهی کلمه در 2 سال اخیر و اثر سیلابی آب در سیل در سال گذشته که سبب بازسازی قابل توجه ساختار جمعیت کپور و کلمه شده و نیز محدودیت مالی موجود پیگیری حفاظت محدود یک و نیم کیلومتری منطقه منتهی به مصب را که اسما بعنوان منطقه حفاظت شده محیط زیست می باشد به مدت 45 روز با همکاری سازمان های مرتبط از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست ، اداره کل شیلات این منطقه را جهت حمایت از تکثیر طبیعی ماهی کپور لازم دتنستند. تا بدین وسیله امکان مهاجرت مولدین کپور در گروههای سنی مختلف زمینه تکثیر طبیعی و بازسازی دخایر فراهم گردد. در پایان نیز مقرر شد جهت تامین برنامه تولیدی ماهی سفید هماهنگی در خصوص انتقال لارو از استان مازندران به گلستان انجام گیرد.