دکتر خاوازی دراین سفر ابتدا سالن جلسات " پروفسور ارشاد" را  افتتاح نمودند. دراین جلسه دکتر فرجی توضیحاتی در خصوص شرایط استان گلستان و پتانسیل های آن مطرح نمود. پروفسور ارشاد نیز درخصوص رموز موفقیت در کار توضیحات صمیمی با حضار داشتند. دکتر خاوازی نیز با تقدیراز فرهیختگان علم و بخصوص پروفسور ارشاد درخصوص تکریم پیشکسوتان و اثرگذاران عرصه علم سخنانی ایراد نمودند. دکتر زارع نصرآبادی معاونت پژوهشی سازمان نیزخاطراتی از سخت کوشی استاد بیان نمودند و ایشان را الگوی تمام قد عرصه علم و معرفت نامیدند. در پایان برنامه نیز هدایا و لوح های تقدیری به رسم یاد بود تقدیم پروفسور ارشاد گردید. پس از آن دکتر خاوازی و هیات همراه از چند پروژه بازدید بعمل آوردند.